Tüzük

SAĞLIK VE GIDA GÜVENLİĞİ HAREKETİ DERNEĞİ
T Ü Z Ü Ğ Ü
 

Derneğin Adı ve Merkezi
Madde 1-
 Derneğin adı, “Sağlık ve Gıda Güvenliği Hareketi Derneği”dir. Dernek Genel Merkezi İstanbul’dur. Dernek, yurt içinde ve yurt dışında şube açabilir.


Derneğin Amacı
Madde 2-
 Derneğin amacı; sağlık ve gıda güvenliği sorunlarına karşı araştırma, bilgilendirme, bilinçlendirme ve belgelendirme çözümleri üretmektir. Bu bağlamda; uluslararası sistem ve organizasyonlarca izin verilse dahi: Doğal yapısı bozulmuş veya menşei bilinmeyen yahut gizlenen, şüpheli ve zararlı tüketim maddelerinden korunmanın yanı sıra; inançlara saygılı, insan tüketimine uygunluğun ve temizliğin ürün etiket ve ambalajlarından anlaşılması için gerekli sosyal, iktisadi, hukuki ve bilimsel çalışmalar yapar. Özetle; başta insan nesli olmak üzere, tüm canlıların sağlıklı bir yaşam sürdürebilmesi için çözümler geliştirir ve mücadele eder.


Dernek Çalışma İlkeleri
Madde 3-
 Dernek amacını gerçekleştirmek için aşağıdaki ilkeler kapsamında çalışma şekillerini belirler.
a- Farklı inanç sahiplerinin; inançlarına saygılı, insan tüketimine uygun, temiz, kaliteli ve ekonomik beslenmelerinin sağlaması.
b- Bir ürüne ait içeriğin, eksiksiz menşei ve miktarının ürün veya ambalajında, tüketicinin, sözlük ve uzman yardımına ihtiyaç duymadan anlayabileceği bir dilde, metin ve sembollerle etiketlenmesinin sağlaması.
c- Yerel, ulusal ve uluslararası alanda standart, garanti markası ve sertifika geliştirme çalışmalarının yapılması.
d- Amacın hayata geçirilebilmesi için her türlü bilgi ve iletişim araçları kullanılarak; bilime, ulusal ve uluslararası hukuka ve inançlara uygun, standartların geliştirilmesi ve insani kazanımların elde edilmesi.
 

Dernek Çalışma Konuları ve Biçimleri
Madde 4-
 Dernek, yukarıdaki amaçlarına ulaşmak için aşağıdaki faaliyetleri yapar:
a- Sağlıklı, temiz, güvenli ve insanca yaşanılabilir bir çevreye sahip olma hakkı kapsamında, evrensel ve ulusal temel insan hakları ile tüketici haklarının tanınması, öğretilmesi, bu hakların kullanılmasının sağlanması, hak ihlalleri karşısında tüketicilerin kendisini koruyabilmelerinin sağlanması, tüketicilerin haklarını korumaları ve geliştirmeleri konusunda bilgilendirilmesi için bilimsel faaliyetler de dâhil her türlü faaliyet ve organizasyonları yapmak. Bu kuruluşlarda denetçi, danışman veya sadece katılımcı veya gözlemci olarak bulunmak ve benzer amaçlara yönelik çalışma yapan kurum, kuruluş, tüzel ve gerçek kişilere ödüller verilmek.

b- Gıda maddeleri, kozmetikler, ilaçlar, giyim ürünleri ve temizlik ürünleri başta olmak üzere tüm mal ve hizmetler hakkında sağlıklı, faydalı, yeterli, gerekli, ekonomik olup olmadığı, bilinçli insan ve bilinçli toplum yetiştirilmesi konusunda çalışmalar ve araştırmalar yürütmek, bu konularda projeler üretmek, prosedür önerileri hazırlamak, özel ve tüzel tüm kurum ve kuruluşlara, kamu kurumlarına rapor düzenlemek, proje önermek, inanç özgürlüğü kapsamında tüketime dair temel mal ve hizmetlerin garanti markası ile sertifikalandırılması, sertifikası hususunda yasal gereklere uygun olarak kamuoyu oluşturmak, sertifikalandırma yetkisine sahip özel ve tüzel şahıslara kamu kurum ve kuruluşlarına teklif hazırlamak, bu konuda çalışma yapmak üzere yasalara uygun olarak, yetkili mercilerden gerekli izin alınarak araştırma enstitüsü ve iktisadi işletmeler kurmak, bu konuda her türlü ticari, entelektüel ve sınaî haklar edinmek ve bu kapsamda her türlü sözleşmeleri, ticari ve hukuki işlemleri yapmak; sosyal, siyasal, iktisadi, kültürel, sanatsal, düşünsel, inançsal, ticari ve eğitsel konularda, resmi ve özel kuruluşlar ile iş birliği dâhil her türlü yasal çalışmaları ve faaliyetleri yapmak.

c- Gıda ve ihtiyaç maddeleri ile sağlıkta ve temizlikte kullanılan maddeler üzerine çalışmaları olanların, proje sunanların ya da üretimde bulunmak isteyenlerin, güçlerini birleştirerek hizmet çerçevesini yaygınlaştırmak ve etkinleştirmek; bireyin ve toplumun sağlık, hijyen, inanç beslenme, çevre bakımından bilinçlenmesine karşı duran, engel oluşturan kişi, kurum ve kuruluşların çaba ve çalışmalarını hukuk ve yasalara uygun olarak her türlü açıklama, beyan etme, eleştirme, karşı görüş sunma, iddia etme, savunma gibi araçlarla deşifre ederek kamuoyunun bilgisine sunmak, bu tür çaba ve çalışmalarla birey ve toplumun korunmasına katkıda bulunmak için her alanda aydınlatıcı ve uyarıcı hizmetler vermek, bu tür hizmetleri verenlere yardımcı olmak ve organizasyonu sağlamak.

d- Gıda maddeleri, temizlik ve kozmetik ürünleri, ilaçlar ve diğer ihtiyaç maddeleri hakkında inançlara uygunluk, temizlik, sağlığa faydalılık, insanca yaşama uygunluk ve bunların sertifikalandırılmasının mahiyeti ve esasları hususlarında her türlü araştırmaları yapmak, rapor hazırlamak, organize etmek bu tür çalışma yapan kişi, kurum ve kuruluşlara hizmet vermek, talep edilmesi halinde bu tür kurumlarda ve Mahkemelerde denetçi veya bilirkişi görevlendirmek.

e- Reklâm, sağlıksız ürün, gizlenen gıda katkıları, kötü yaşam koşulları, ailesel sorunlar, çevresel sorunlar, eğitimsel sorunlar, savaş, doğal afetler gibi nedenlerle risk altındaki çocukların haklarının korunması geliştirilmesi onların temel haklarının korunması ve temsil edilmelerinin sağlanması.

f- Bilişim, Telekomünikasyon, İnternet, Enerji, vb sektörlerde tüketicilerin hak ve menfaatlerinin korumasına yönelik çalışmalar yapmak, doğmuş ve doğabilecek her türlü hak ihlali ile ilgili çalışmalar yapmak ve bu konularda tüketicileri temsil etmek.

g- Çevrenin Korunması ve Çevresel Faaliyetlerin artırılmasına ve sağlıklı bir çevrede yaşanmasına yönelik faaliyetlerde bulunmak.

h- Sesli, görüntülü ve yazılı basından yararlanmak, gerekli yayınları bizzat yapmak, yaptırmak, devamlı veya geçici olarak bu yayınlarda yer almak, çalışmaların topluma aktarılması için İnternet web siteleri oluşturmak, haberleşme grupları oluşturmak.

i- Kurs, seminer, konferans ve panel gibi eğitim, faaliyet ve grup çalışmaları yapmak.

j- Gerekli izinler alınmak şartıyla yardım toplama faaliyetlerinde bulunmak ve yurt içinden ve yurt dışından bağış kabulünde bulunmak.

k- Üyelerinin yararlanmaları ve boş zamanlarını değerlendirebilmeleri için lokal, sosyal ve kültürel tesisler gibi yerler açmak, kurmak, kiralamak, satın almak ve bunları tefriş etmek.

l- Toplantı, konser, tiyatro, sergi, spor, gezi ve eğlence ve benzeri etkinlikler düzenlemek.

m- Her türlü bilgi, belge, doküman ve yayınların temini, gerekli bilgilerin arşivlenmesi için dokümantasyon merkezi oluşturmak, çalışmalarını duyurmak için amaçları doğrultusunda gazete, dergi, kitap gibi yayınlar ile üyelerine ve tüm tüketicilere dağıtmak veya satmak üzere bülten ve yayınlar yapmak.

n- İhtiyaç duyduğu gelirleri temin etmek amacıyla iktisadi, ticari ve sınai işler yapmak, işletmeler kurmak ve işletmek, daha önceden kurulmuş iktisadi, ticari ve sınai işletmelere ortak olmak, eğitim kurumları, vakıf ve enstitüler kurmak, amaca uygun her türlü kurumsal yapılandırmalar ile iş birliği yapmak veya bu kurumları bizzat kurmak.

o- Vakıf kurmak, federasyon kurmak veya kurulu bir federasyona katılmak, gerekli izin alınarak derneklerin izinle kurabileceği tesisleri kurmak.

p- Uluslararası faaliyette bulunmak, yurt dışındaki dernek veya kuruluşlara üye olmak ve bu kuruluşlarla proje bazında ortak çalışmalar yapmak veya yardımlaşmak.

q- Derneğin amacını gerçekleştirmek üzere, benzer amaçlı derneklerden, işçi ve işveren sendikalarından ve meslekî kuruluşlardan maddî yardım almak ve adı geçen kurumlara maddî yardımda bulunmak.

r- Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun hükümleri saklı kalmak üzere, kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütmek.

s- Dernek üyelerinin yiyecek, giyecek gibi zaruri ihtiyaç maddelerini ve diğer mal ve hizmetlerle kısa vadeli kredi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla sandık kurmak.

t- Derneğin amacı ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, diğer derneklerle veya vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek için plâtformlar oluşturmak ve katılmak.

u- Amacın gerçekleştirilmesi için gerekli olan her türlü bilgi, belge, doküman ve yayınları temin etmek, dokümantasyon merkezi oluşturmak, çalışmalarını duyurmak için amaçları doğrultusunda gazete, dergi, kitap gibi yayınlar ile üyelerine dağıtmak üzere çalışma ve bilgilendirme bültenleri çıkarmak.

v- Amacın gerçekleştirilmesi için sağlıklı bir çalışma ortamını sağlamak, her türlü teknik araç ve gereci, demirbaş ve kırtasiye malzemelerini temin etmek.

y- Konusunda ihtisas sahibi olan kişilere, her türlü ilmi, dini, tarihi, sosyal, kültürel, ekonomik sahalarda araştırmalar, anketler, kamuoyu yoklamaları, telifler, tercümeler yaptırmak. Bu çalışmaların sonuçlarını basılı-sesli-görüntülü yayınlar halinde neşrettirmek.
 

Dernek Kurucuları
Madde 5-
 Dernek kurucuları aşağıda isim, soyisim, meslek ve T.C. Kimlik numaraları belirtilmiş kişilerdir:


Üye Olma Hakkı ve Üyelik İşlemleri
Madde 6-
 Derneğin amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı kabul eden ve mevzuatın öngördüğü koşulları taşıyan her gerçek ve tüzel kişi bu derneğe üye olabilir.

Dernek başkanlığına yazılı olarak veya İnternet üzerinden yapılacak üyelik başvurusu, dernek yönetim kurulunca en çok otuz gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlanır. Sonuç taraflara yazılı veya e-posta ile bildirilir. Başvurusu kabul edilen üye, bu amaçla tutulacak deftere kaydedilir.


Üyelikten Çıkma
Madde 7-
 Her üye yazılı olarak bildirmek kaydıyla, dernekten çıkma hakkına sahiptir. Üyenin istifa dilekçesi yönetim kuruluna ulaştığı anda çıkış işlemleri sonuçlanmış sayılır. Üyelikten ayrılma, üyenin derneğe olan birikmiş borçlarını sona erdirmez.


Üyelikten Çıkarılma
Madde 8- 
Dernek üyeleri aşağıda sayılan durumlardan birinin tespiti halinde yönetim kurulu kararı ile üyelikten çıkarılabilir.
a- Dernek tüzüğüne, genel ahlak kurallarına aykırı davranışlarda bulunmak.
b- Verilen görevlerden sürekli kaçınmak.
c- Yazılı ikazlara rağmen üyelik aidatını altı ay içinde ödememek.
d- Dernek organlarınca verilen kararlara uymamak.
e- Üye olma şartlarını kaybetmiş olmak.
Dernekten çıkan veya çıkarılanlar, üye kayıt defterinden silinir ve dernek malvarlığında hak iddia edemez.


Dernek Organları
Madde 9-
 Derneğin organları;
a- Genel Kurul
b- Yönetim Kurulu
c- Denetim Kurulu’dur.


Genel Kurulun Çağrı, Zaman ve Toplantı Usulü
Madde 10-
 Genel kurul, derneğin en yetkili karar organı olup; derneğe kayıtlı üyelerden; şubenin doğal dele-geleri ile şubede kayıtlı üyeler tarafından seçilmiş delegelerden oluşur.

Genel kurul, her üç yılda bir Ekim ayında olağan; yönetim veya denetim kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinden beşte birinin yazılı isteği üzerine otuz gün içinde olağanüstü toplanır.

Genel kurul, yönetim kurulunca belirlenecek gün yer ve saatte toplanır. Yönetim kurulu, genel kurulu toplantıya çağırmazsa; üyelerden birinin başvurusu üzerine sulh hâkimi, üç üyeyi genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.


Çağrı Usulü
Madde 11-
 Yönetim kurulu, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzen-ler. Genel kurula katılma hakkı bulunan üyeler, en az on beş gün önceden, günü, saati, yeri ve gündemi bir gazetede ilan edilmek veya yazılı ya da elektronik posta ile veyahut derneğin İnternet sitesinden bildirilmek suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplan-tının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz.

Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır.

Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.
 

Toplantı Usulü
Madde 12-
 Genel kurul, katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğunun, tüzük değişikliği ve derneğin feshi hallerinde ise üçte ikisinin katılımıyla toplanır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur. Toplantı yerine girecek üyelerin resmi makamlarca verilmiş kimlik belgeleri, yönetim kurulu üyeleri veya yönetim kurulunca görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol edilir. Üyeler, yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler. Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Top-lantı yeter sayısı sağlanamaması halinde de yönetim kurulunca bir tutanak düzenlenir.

Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve yeteri kadar başkan vekili ile kâtip üye seçilerek divan heyeti oluşturulur.

Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması divan başkanına aittir. Dernek organlarının seçimi için yapılacak oylamalarda, oy kullanan üyelerin divan heyetine kimliklerini göstermeleri ve hazirun listesindeki isimlerinin karşılarını imzalamaları zorunludur.

Genel kurulda, yalnızca gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin onda biri tarafından görüşülmesi yazılı olarak istenen konuların gündeme alınması zorunludur.

Genel kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır. Üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır. Tüzel kişinin üye olması halinde, tüzel kişinin yasal temsilcisi veya yazılı olarak temsille görevlendireceği kişi oy kullanır.

Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve divan başkanı ile yazmanlar tarafından birlikte imzalanır. Toplantı sonunda, tutanak ve diğer belgeler yönetim kurulu başkanına teslim edilir. Yönetim kurulu başkanı bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen yönetim kuruluna yedi gün içinde teslim etmekten sorumludur.
 

Genel Kurulun Oy kullanma ve Karar Alma Usul ve Şekilleri
Madde 13- 
Genel Kurul’da, aksine karar alınmamışsa, yönetim ve denetim kurulu üyelerin seçimleri gizli oylama ile diğer konulardaki kararlar ise açık olarak oylanır. Gizli oylar, toplantı başkanı tarafından mühürlenmiş kâğıtların veya oy pusulalarının üyeler tarafından gereği yapıldıktan sonra içi boş bir kaba atılması ile toplanan ve oy vermenin bitiminden sonra açık dökümü yapılarak belirlenen oylardır. Açık oylamada, divan başkanının belirteceği yöntem uygulanır.

Genel kurul kararları, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğuyla alınır. Tüzük değişikliği ve derneğin feshi kararları, ancak toplantıya katılan üyelerin üçte iki çoğunluğuyla alınabilir.
 

Genel Kurulun Görev ve Yetkileri
Madde 14- 
Aşağıda yazılı hususlar genel kurulca görüşülüp karara bağlanır.
a- Dernek organlarının seçilmesi,
b- Dernek tüzüğünün değiştirilmesi,
c- Yönetim ve denetim kurulları raporlarının görüşülmesi ve yönetim kurulunun ibrası
d- Yönetim Kurulu’nca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi,
e- Derneğin diğer organlarının denetlenmesi ve gerek görüldüğünde haklı sebeplerle onların gö-revden alınması,
f- Üyeliğin reddi veya üyelikten çıkarma hakkında verilen yönetim kurulu kararlarına karşı yapı-lan itirazların incelenmesi ve karara bağlanması,
g- Dernek için gerekli olan taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların sa-tılması hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,
h- Yönetim kurulunca dernek çalışmaları ile ilgili olarak hazırlanacak yönetmelikleri inceleyip aynen veya değiştirilerek onaylanması,
i- Dernek yönetim ve denetim kurullarının kamu görevlisi olmayan başkan ve üyelerine verilecek ücret ile her türlü ödenek, yolluk ve tazminatlar ile dernek hizmetleri için görevlendirilecek üyelere verilecek gündelik ve yolluk miktarlarının tespit edilmesi,
j- Derneğin federasyona katılması ve ayrılmasının kararlaştırılması,
k- Derneğin şubelerinin açılmasının kararlaştırılması ve açılmasına karar verilen şube ile ilgili işlemlerin yürütülmesi hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,
l- Derneğin uluslar arası faaliyette bulunması, yurt dışındaki dernek ve kuruluşlara üye olarak katılması veya ayrılması,
m- Derneğin vakıf kurması,
n- Derneğin fesih edilmesi,
o- Yönetim Kurulu’nun diğer önerilerinin incelenip karara bağlanması,
p- Derneğin en yetkili organı olarak derneğin diğer bir organına verilmemiş olan işlerin görülmesi ve yetkilerin kullanılması,
r- Mevzuatta genel kurulca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi.
 

Yönetim Kurulu’nun Teşkili, Görev ve Yetkileri
Madde 15-
 Yönetim kurulu beş asıl ve beş yedek üye olarak genel kurulca seçilir. Yönetim kurulu, seçimden sonraki ilk toplantısında bir kararla görev bölüşümü yaparak başkan, başkan yardımcısı, sekreter, sayman ve üye’yi belirler.

Yönetim kurulu, tüm üyelerin haber edilmesi şartıyla her zaman toplantıya çağrılabilir. Üye tamsayısının yarısından bir fazlasının hazır bulunması ile toplanır. Kararlar, toplantıya katılan üye tam sayısının salt çoğunluğu ile alınır.

Yönetim kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu takdirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir.
 

Yönetim Kurulu’nun Görev ve Yetkileri
Madde 16-
 Yönetim kurulu aşağıdaki hususları yerine getirir.
a- Derneği temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden birine veya bir üçüncü kişiye yetki vermek,
b- Gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak genel kurula sunmak,
c- Derneğin çalışmaları ile ilgili yönetmelikleri hazırlayarak genel kurul onayına sunmak,
d- Genel Kurul’un verdiği yetki ile taşınmaz mal satın almak, derneğe ait taşınır ve taşınmaz malları satmak, bina veya tesis inşa ettirmek, kira sözleşmesi yapmak, dernek lehine rehin ipotek veya ayni haklar tesis ettirmek,
e- Genel kurulun verdiği yetki ile şube açmaya ilişkin işlemlerin yürütülmesini sağlamak,
f- Derneğin şubelerinin denetlenmesini sağlamak,
g- Gereli görülen yerlerde temsilcilik ve genel kuruldan aldığı yetkiye istinaden şube açılmasını sağlamak,
h- Genel kurulda alınan kararları uygulamak,
i- Her faaliyet yılı sonunda derneğin işletme hesabı tablosu veya bilanço ve gelir tablosu ile yönetim kurulu çalışmalarını açıklayan raporunu düzenlemek, toplandığında genel kurula sunmak,
j- Bütçenin uygulanmasını sağlamak,
k- Derneğe üye alınması veya üyelikten çıkarılma hususlarında karar vermek,
l- Derneğin amacını gerçekleştirmek için yetkisi dâhilinde her çeşit kararı almak ve uygulamak,
m- Mevzuatın kendisine verdiği diğer görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak,
 

Denetim Kurulu’nun Teşkili, Görev ve Yetkileri
Madde 17-
 Denetim Kurulu, üç asıl ve üç yedek üye olarak genel kurulca seçilir. Denetim Kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu takdirde Genel Kurul’da aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir.
 

Denetim Kurulu’nun Görev ve Yetkileri
Madde 18-
 Denetim Kurulu; derneğin, tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını, dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar. Denetim Kurulu, gerektiğinde Genel Kurulu toplantıya çağırır.
 

Derneğin Gelir Kaynakları
Madde 19-
 Dernek, gelirlerini aşağıdaki kaynaklardan sağlar.
a- Üyeler yıllık 120,00 TL aidat ödemekle mükelleftirler. Genel Kurul bu miktarları artırmaya veya eksiltmeye yetkilidir.
b- Şubeler, ilk yıl hariç gelirlerinin yüzde 25’sini altı ayda bir genel merkeze öderler.
c- Dernek gerçek ve tüzel kişilerden bağış alabilir.
d- Dernek tarafından düzenlenen faaliyetlerden sağlanan gelirler.
e- Dernek varlıklardan elde edilen gelirler.
f- Derneğin, amacını gerçekleştirmek için yapacağı ticari faaliyetlerden elde edilen gelirler.
g- Diğer gelirler.
 

Derneğin Tutacağı Defterler
Madde 20-
 Dernek, Dernek Mevzuatında tutulması zorunlu defterleri tutar. Dernek, işletme hesabı esasına göre defter tutar. Ancak, yıllık brüt gelirin Dernekler Mevzuatında belirtilen haddi aşması durumunda takip eden hesap döneminden başlayarak bilanço esasına göre defter tutar.

Bilanço esasına geçilmesi durumunda, üst üste iki hesap döneminde yukarıda belirtilen haddin altına düşülürse, takip eden yıldan itibaren işletme hesabı esasına dönülebilir. Yukarıda belirtilen hadde bağlı kalmaksızın yönetim kurulu kararı ile bilanço esasına göre defter tutulabilir. Derneğin ticari işletmesi açılması durumunda, bu ticari işletme için, ayrıca Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre defter tutulur. Tutulacak defterler, Dernekler Mevzuatı ve Vergi Usul Kanunu’nun belirlediği usul ve esasa uygun olarak tutulur.
 

Derneğin Borçlanma Usulleri
Madde 21-
 Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde yönetim kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak ta yapılabilir. Ancak bu borçlanma, derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve derneği ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.
 

Şube Kuruluşu
Madde 22-
 Dernek, gerekli görülen yerlerde genel kurul kararıyla şube açabilir. Bu amaçla dernek Yönetim Kurulu’nca yetki verilen en az üç kişilik kurucular kurulu, Dernekler Yönetmeliği’nde belirtilen şube kuruluş bildirimini ve gerekli belgeleri, şube açılacak yerin en büyük mülki amirliğine verir.


Şubelerin Görev ve Yetkileri
Madde 23-
 Şubeler, tüzel kişiliği olamayan, dernek amaç ve hizmet konuları doğrultusunda özerk faaliyetlerde bulunmakla görev ve yetkili, tüm işlemlerinden doğan alacak ve borçlarından ötürü kendisinin sorumlu olduğu dernek iç örgütüdür.
 

Şube Organları
Madde 24-
 Şubenin organları; Genel Kurul, Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu’dur.
Genel kurul, şubenin kayıtlı üyelerinden oluşur. Yönetim kurulu, beş asıl ve beş yedek, denetim kurulu ise üç asıl ve üç yedek üye olarak şube genel kurulunca seçilir.

Bu organların görev ve yetkileri ile bu tüzükte yer alan dernekle ilgili diğer hükümler, mevzuatın öngördüğü çerçevede şube’de de uygulanır.
 

Şube Genel Kurulu
Madde 25-
 Şubeler, Genel Kurul olağan toplantılarını Genel Merkez Genel Kurulu’nun toplantısından en az iki ay önce bitirmek zorundadırlar.
 

Temsilcilik Açma
Madde 26- 
Dernek, gerekli gördüğü yerlerde dernek faaliyetlerini yürütmek amacıyla yönetim kurulu kararıyla temsilcilik açabilir. Temsilciliğin adresi, Yönetim Kurulu kararıyla temsilci olarak görevlendirilen kişi veya kişiler tarafından o yerin mülkî idare amirliğine yazılı olarak bildirilir. Temsilcilik, dernek Genel Kurulu’nda temsil edilmez. Şubeler temsilcilik açamazlar.
 

Fesih ve Mal Varlığının Tasfiyesi
Madde 27-
 Genel Kurul, her zaman derneğin feshine karar verebilir. Genel Kurul’da fesih konusunun görüşülebilmesi için Genel Kurula katılma ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve Denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Derneğin kendiliğinden feshedilmiş sayılması veya Genel Kurulca feshine karar verilmesi durumunda, derneğin malvarlığı feshe karar veren üyelerin belirleyeceği bir dernek veya vakfa devredilir.

Tasfiye işlemlerinde önceden hazırlanan ve onaylanan şekle uygun olarak derneğin mal varlığı tasfiye edilir.

Bu derneklerin para, mal ve haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasını müteakip tasfiye kurulu tarafından durum yedi gün içinde bir yazı ile dernek merkezinin bulunduğu yerin mülki idare amirliğine bildirilir ve bu yazıya tasfiye tutanağı da eklenir.
 

Hüküm Eksikliği
Madde 28-
 Bu tüzükte belirtilmemiş hususlarda Dernekler Kanunu, Türk Medeni Kanunu ve bu kanunlara atfen çıkartılmış olan Dernekler Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuatın dernekler hakkındaki hükümleri uygulanır.
 

Geçici Maddeler
Geçici Madde 1-
 Şube olmayan yerleşim birimlerinde ikametleri sırasında Genel Merkez ya da herhangi bir şubeye üye olanlar ikamet ettikleri yerleşim biriminde şube kurulması durumunda üyelikleri, ilgili şubeye aktarılır.
 

Bu tüzük 28 (Yirmisekiz) madde ve 2 (İki) geçici maddeden ibarettir.