Son Dakika
Çarşamba, 12 Ağustos 2020 | Anasayfam yap | Favorilerime ekle    
Münafık Tip (IV) Prof Dr Orhan Çeker
Mü­na­fık ti­pin özel­lik­le­ri­ni ön­ce­den yaz­dık­la­rı­mız­dan iti­ba­ren diz­me­ye de­vam ede­lim:

9. Mü­na­fık tip iş ba­şı­na ge­ti­ril­di­ği, ken­di­si­ne yet­ki ve­ril­di­ği za­man ya­pa­ca­ğı en önem­li iş­ler­den iki­si “fe­sad çı­kar­ma­da aşı­rı gay­ret gös­te­re­rek eki­ni ve nes­li boz­ma­k”, olur. Rab­bi­miz Tea­la Ku­r’­an’­ın­da şöy­le bu­yu­rur: “(O mü­na­fık ki­şi) yüz çe­vir­di­ği/yet­ki­li ol­du­ğu za­man yer yü­zün­de fe­sad çı­kar­mak, eki­ni ve nes­li boz­mak için ko­şar du­rur. AL­LAH fe­sa­dı sev­me­z” (Ba­ka­ra:205). Mü­na­fı­ğın en be­lir­gin gay­re­ti bu ko­nu­lar­da ol­mak­ta­dır. Ekin­den mak­sad ta­bi­i ki sa­de­ce ekin, buğ­day, ar­pa­… de­ğil. Bu ke­li­me tüm zi­ra­ati ifa­de edi­yor ol­ma­lı. De­mek ki mü­na­fık tip zi­ra­î mah­sul­le­ri ya­ra­tıl­dı­ğı şek­lin­den çı­ka­rır, baş­ka baş­ka şe­kil­le­re so­kar, üs­te­lik bu­nun so­nu­cun­da in­san­lar fay­da sağ­la­maz, ak­si­ne in­san­lar ge­rek bi­yo­lo­jik ge­rek psi­ko­lo­jik ve ge­rek­se ge­ne­tik/ya­ra­tı­lış açı­sın­dan çok cid­di za­rar­lar gö­rür. 

Ay­nı şe­kil­de mü­na­fık tip nes­li de boz­ma­ya son de­re­ce gay­ret eder. Ekin ve ne­sil üze­rin­de ya­pı­lan ça­lış­ma­lar­da bu fe­sad ni­ye­tin et­ki­si­ni in­san­lık adı­na kır­mak in­sa­ni gö­re­vi­miz­dir. Ya­ni mü­na­fık tip in­san­lık hay­rı­na bir dü­şün­ce­ye ve ey­le­me ni­yet­li de­ğil­dir. Ta­bi­i ki mü­na­fık bu ak­lı yi­ne şey­tan­dan al­mak­ta­dır (Ni­sa: 118-119). Za­ma­nı­mız­da olup bi­ten­le­re ib­ret­le ba­kın. Mü­na­fık ti­pin bu son de­re­ce fe­sad ey­lem­le­ri­ni çok ba­riz gö­re­cek­si­niz. Bi­ze dü­şen şey bu çe­şit ey­lem­le­re hem kar­şı çık­mak hem bu ey­lem­ler için­de ol­ma­mak. Unut­ma­ya­lım ki emr-i ma’­rûf- nehy-i mün­ker üze­ri­mi­ze farz kı­lın­mış­tır.

10. Mü­na­fık tip gü­zel ge­çin­me sö­zü­nü hiç sev­mez. Hem ken­di­si ge­çim­siz­dir hem de gü­zel ge­çi­me en­gel olur. İn­san­la­rın gü­zel ge­çi­ni­yor ol­ma­sı onun kim­ya­sı­nı da­ha da bo­zar. Za­ten de kim­ya­sı bo­zuk­tu. Alem­le­rin Efen­di­si mea­len öy­le bu­yu­rur: Mü­na­fık ge­çin­mez, ge­çin­me­ye de en­gel olur. Bu­na kar­şı­lık mü’­min tüm­den ge­çim­dir ve ken­di­siy­le gü­zel ge­çi­ni­len­dir. Gü­zel ge­çin­me­yen­de ha­yır yok­tur. Öy­ley­se ge­çim­siz ve mı­zık­çı­lık ya­pan­lar­da ni­fak özel­li­ği var­dır. Gü­zel ge­çin­mek gay­ret is­te­yen zor bir özel­lik­tir. Çün­kü gü­zel ge­çin­mek için di­ğer­le­ri­ne kar­şı sa­bır­lı ve fe­da­kâr ol­ma­yı ge­rek­ti­rir. Bu da zor iş­tir. İş­te mü’­min bu zor işe ta­lip olur.

11. Mü­na­fık tip, Pey­gam­be­rin pey­gam­ber ol­du­ğu­nu, ona   AL­LAH’­tan va­hiy gel­di­ği­ni bi­lir ama bu­na rağ­men inan­maz. Bu özel­lik ehl-i kti­ap tip­te de ala­sıy­la var­dır. Ku­r’­an 2 yer­de Ehl-i ki­ta­bın, Pey­gam­be­ri­mi­zin, da­ha ön­ce tüm pey­gam­ber­ler ta­ra­fın­dan ha­ber ve­ri­len, is­mi bi­le söy­le­nen ve müj­de­le­nen son pey­gam­ber ol­du­ğu­nu ken­di ço­cuk­la­rı­nı ta­nır gi­bi ta­nı­yor ve bi­li­yor ol­duk­la­rı­nı ha­ber ver­mek­te­dir (Ba­ka­ra: 146, En’­am: 20). Mü­na­fık­ta da ay­nı özel­lik var­dır. Çün­kü ehl-i ki­tap ve özel­lik­le ya­hu­di tip ona akıl ho­ca­lı­ğı yap­mak­ta­dır. Mü­na­fık için Rab­bi­miz şöy­le bu­yu­ru­yor: “Mü­na­fık­lar, için­de­ki (bo­zuk ni­yet­le­ri) açı­ğa vu­ran bir su­re in­di­ri­lir di­ye çe­ki­nir du­ru­r…­” (Tev­be: 64). Şu işe ba­kın ki bin­ler­ce yıl ön­ce­sin­den be­ri in­san­lar son pey­gam­ber hak­kın­da bil­gi­len­di­ril­miş­ler, ke­sin bil­gi­le­ri var ama iman et­mi­yor­lar. He­le mü­na­fık. İman et­ti­ği­ni söy­lü­yor, Müs­tes­na in­san Mu­ham­med a.s’­ı gö­rü­yor, ar­ka­sın­da na­maz kıl­ma ni­me­ti­ne eri­yor ama yi­ne de iman et­mi­yor. En bü­yük na­sip­siz­lik iş­te bu­dur. Bu ba­kım­dan en na­sip­siz tip mü­na­fık ve ehl-i ki­tap tip­tir di­yo­ruz. Bir de şu­nu ke­sin ola­rak an­lı­yo­ruz ki iman bil­gi işi de­ğil, na­sip işi­dir. Bun­dan da­ha kö­tü bir du­rum dü­şü­ne­mi­yo­rum. AL­LAH TEA­LA RAB­Bİ­MİZ biz­le­ri na­sip­siz ey­le­me­sin. Dün­ya ve ahi­ret sa­ade­ti ve afi­ye­ti di­le­ye­lim. Du­a ve Se­lam ile...

 

29.04.2015 Bu yazi 1989 defa okundu
Korona virüsü hakkında ne düşünüyosunuz?

 
 • Bir kıyamet silahı: GDO
  Sağlık ve Gıda Güvenliği Hareketi Başkanı ve aynı zamanda Yeni Söz Genel Yayın Yönetmeni Kemal Özer ile son yılların en tartışmalı konularından biri olan GDO’yu konuştuk. Kemal Özer ile sohbet tadında gerçekleştirdiğimiz Röportajımızda GDO’nun insanlığa ne tür zararlar verdiğini, aşıların neslimiz açısından nasıl büyük tehlikeler saçtığını, modern hayatın getirdiği hastalıklara, Modern Tıp olarak bilinen Rockefeller Tıbbı’nın neler getirdiğine, tohum konusunun önemine, Dünya nüfusunu azaltma planı uygulayan “Şeytani Akıl”ın ne tür tuzaklar kurduğunu ve Türkiye’de Gıda ve Tarım alanının ne durumda olduğunu ele aldık.
 • Etyen Mahçupyan: Modern tıp çok kibirli
  Gazeteci Etyen Mahçupyan tıp dünyasını pek çok hekimden daha iyi tanıyan isimlerden biri. Alternatif yaklaşımları yakından takip eden ve modern tıp yöntemlerini “beyaz mafya”, “Ortodoks tıp”, “modern dünyanın şamanları” gibi iddialı kavramlarla eleştiren Mahçupyan ile dosya konumuz kapsamında SD’nin yeni sayısı için konuştuk.
 • GDO zararsız diyen yalan söylüyor!
  Yeni yönetmelik ile artık yüzde 0,9'a kadar GDO içeren besinler serbest bırakılıyor. Bu besinlere kanunlarca yasaklanmasına rağmen, bebek mamaları da dahil...
 • Gıda politikaları milli güvenlik meselesidir
  “Tohum, su, toprak, aşı, ilaç dünyanın en etkin, en ölümcül, en siyasi ve en tehlikeli sessiz silahlarıdır” bu sözler, gıda ve tarım teması üzerinde Türkiye’nin en çok konuşulan isimlerden biri Gıda Hareketi Lideri Kemal Özer’e ait.
 • Şehirler arası su savaşı çıkacak!
  Prof. Mikdat Kadıoğlu, gelecekte yaşanaca meteorolojik felaketleri anlattı
 • Endüstriyel sütteki gizli tehlike!
  Onkolog Dr. Yavuz Dizdar'dan süt ve süt ürünlerin, kanser ve GDO hakkında çarpıcı tespitler...
Diğer mülakatlar:
1  -  2  -  3  -  4  -  5  -  6
Copyright © 2009 Sağlık ve Gıda Güvenliği Hareketi
Sitemizdeki bilgilerin her hakkı yazarı ve kaynağına aittir. Kaynak gösterilerek kullanılabilir
Yazılım ve Görsel Tasarım: İnforce Bilişim Teknolojileri